Gælder fra 1-12-2015

TILSLUTNINGSBIDRAG:

(for nye forbrugere)

Fast tilslutningsbidrag                                                     kr. 15.000,00

Beløbet dækker anboring på hovedledning og fremføring til

forbrugers skel (bagkant fortov) samt afsluttende ventilsæt.

Variabel tilslutningsbidrag

Stikledning fra skel til forbrugssted fremført i ubefæstet

terræn. Der gives individuelt overslagspris

Ændring af eksisterende ledning på forbrugers foranledning faktureres maksimalt til varmeværkets faktiske omkostninger. 

BYGGEMODNINGSBIDRAG:

Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger i udstykningsområdet. 

I øvrigt er Værum-Ørum Kraftvarmeværks vedtægter, almindelige og tekniske bestemmelser gældende.

 TAKSTER FOR ÅRLIGE UDGIFTER

FORBRUGSBIDRAG    PR MWh                    KR.    500,00 

ABONNEMENTSBIDRAG  PR. MÅLER       KR.    625,00

FAST BIDRAG:

Fra     0 –100 m²iflg. BBR                                kr.          0,00

Fra 101 –130 m²iflg. BBR                                kr.          0,00

Fra 131 –180 m²iflg. BBR                                kr.          0,00

Fra 181 –200 m²iflg. BBR                                kr.          0,00

Storforbruger over 75 Mwh/årligt: Ingen fast bidrag

A conto betales 10 gange årlig. Juni og juli er betalingsfrie.

Forfaldsdag og sidste rettidig indbetalingsdag er den 1. hverdag i måneden. Overskrides betalingsfristen tillægges renter med diskontoen + 2 pct. p.a. og gebyr pr. rykker i henhold til nedenstående takster.

 

ANDRE GEBYRER

ANDRE GEBYRER

Målerafprøvning                                                 kr. 1.150,00

Rykkerskrivelse                                                  kr.    100,00*

Inkassomeddelse                                                kr.    100,00*

Lukkebesøg                                                        kr.    375,00*

Genoplukning inden for normal åbningstid           kr.    468,75

Gebyr for manglende selvaflæsning                     kr.    337,50

Selvaflæsningkort, rykker                                   kr.      81,25

Efter 2. henvendelse tages der stilling til lukning og overgivelse af

sagen til advokat.

Såfremt varmeværket selv ønsker måler afprøvet, er afprøvning gratis.

Alle foran nævnte priser indeholder 25 % moms. Dog er andre

gebyrer markeret med * uden moms.