Værum-Ørum Kraftvarmeværk

PRISBLAD

Gældende pr. 1. juli 2024

 Download som PDF:

Takster for årlige bidrag

ex. moms incl. moms
Afregning af forbrug pr. MWh 725,00 906,25
Abonnementsbidrag pr. måler 1.000,00 1.250,00
Underdækning tidligere år 1.500,00 1.875,00
Fast bidrag (jf. BBR):
Fra 0 – 100 pr. 62,00 77,50
Fra 101 – 130 pr. 2,00 2,50
Fra 131 – 180 pr. 1,50 1,88
Fra 181 – 200 pr. 1,00 1,25
Storforbrugere over 75 MWh/årligt:
Ingen fast bidrag
Varmebetaling

Betaling for varme opkræves aconto 10 gange årligt. Juni og juli måned er betalingsfrie. Forfaldsdag og sidste rettidige indbetalingsdato er den 1. hverdag i måneden.

Automatisk betaling

Værum-Ørum Kraftvarmeværk anbefaler at aconto betaling foretages via PBS Betalingsservice ved at tilmelde betalingen i banken eller på vores hjemmeside www.vokv.dk under fanen ”Selvbetjening”.

Fakturabetaling

Er varmeopkrævningen ikke tilmeldt PBS Betalingsservice, udsender Betalingsservice et indbetalingskort til brug for betalingen.

Rettidig betaling

Ved betaling efter betalingsfristens udløb tillægges der renter med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg på pt. 8 pct.

Renter og gebyrer, som opkræves i forbindelse med årsopgørelsen. Ved betaling afregnes gæld før aconto rate.

Afbrydelse af varmeforsyningen

Ved manglende betaling af aconto opkrævning, vil varmeforsyningen blive afbrudt.


Årsopgørelse

Efter regnskabsårets udløb den 30. juni fremsendes en årsopgørelse med endelig afregning af årets varmeforbrug. Årsopgørelsen fremsendes sidst i juli måned.

Diverse gebyrer
kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Rykkergebyr pr. gang 100,00 momsfri
Inkassogebyr 100,00 momsfri
Lukkegebyr 375,00 momsfri
Åbnegebyr – genåbning indenfor normal åbningstid 375,00 468,75
Ønsker forbrugeren sin måler afprøvet og evt. fejlvisning er inden for tolerancen, opkræves forbrugeren.

Er måleren modsat behæftet med fejl udskiftes den uden beregning.

920,00 1.150,00

Efter 2. henvendelse ifm. manglende betaling tages der stilling til lukning og overgivelse af sagen til advokat.

I øvrigt er varmeværkets vedtægter, almindelige og tekniske bestemmelser gældende. Se www.vokv.dk.


Takster for tilslutning
For tilslutninger i eksisterende forsyningsområde

Ved tilslutning af nye forbrugere indenfor Værum-Ørum Kraftvarmeværks forsyningsområde betales de faktiske omkostninger til hhv. materialer, timer og entreprenør i forbindelse med etablering af stikledning og montering af hovedhane ved forbrugersted.
Ovenstående beregnes fra bagkant fortov til forbrugersted.

Byggemodningsbidrag

I forbindelse med udstykning bliver der opkrævet et byggemodningsbidrag.
Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger i udstykningsområdet.

Efter endt tilslutning afregnes der ifølge værkets prisblad for hhv. faste og variable bidrag.

Værum-Ørum Kraftvarmeværk

Frisenvoldvej 3 A – Hammelvej 127 B

CVR: 18476339

Telefon: 8646 2044

Vagttelefon.: 8646 1292

Åbningstider: mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

e-mail: info@langaafjernvarme.dk