Sagsfremstilling pr. 24. august Randers kommune

Værum-Ørum Kraftvarmeværk har udarbejdet et projektforslag for fjernvarmeforsyning af Haslund, der i dag er et naturgasområde. Miljø- og teknikudvalget skal tage stilling til, om projektforslag for fjernvarmeforsyning af Haslund skal sendes i 4 ugers høring. Projektforslaget er vedhæftet sagen.

Forud for udarbejdelse af projektforslaget har værket afholdt borgermøder i december 2016 og maj 2017, hvor deltagerne udviste interesse for fjernvarme. Ved fuld tilslutning forventer værket at kunne levere fjernvarme til en gennemsnitspris pr. husstand på kr. 10.500 pr. år. Tilbud fra en uafhængig smedevirksomhed på de ændringer af varmeanlægget, som den enkelte husejer selv skal betale, viser en tilbagebetalingstid på 4-5 år.

Om projektforslaget
Projektforslagets gennemførelse vil kræve etablering af distributionsnet og fjernvarmestik samt en forsyningsledning fra fjernvarmenettet i Værum. Værket indgår selv aftaler med de berørte lodsejere.

Produktionen af varme sker på de eksisterende anlæg, der anvender træpiller og naturgas.

Projektet giver den enkelte husejer mulighed for at skifte fra naturgas til fjernvarme. Skiftet fra naturgas til fjernvarme sker frivilligt. Projektforslaget stiller ikke krav om tilslutnings- eller forblivelsespligt.

Lovændringer har medført, at nye lokalplanområder som hovedregel ikke kan forsynes med naturgas, i dette tilfælde det nye boligområde i Haslund (lokalplan 614).

Projektforslaget dækker fjernvarmeforsyning af hele Haslund, herunder også det nye boligområde.

Forvaltningen har vurderet projektforslaget efter varmeforsyningsloven og tilhørende projektbekendtgørelse. Der er foretaget en konkret energimæssig, miljømæssig og samfundsøkonomisk vurdering af projektforslaget. Herunder er det sikret, at projektforslaget er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse. Forvaltningen vurderer, at der i projektforslaget er redegjort tilstrækkeligt for de valgte forudsætninger og at forudsætningerne er holdbare.

Uddelegering af beslutningskompetence
For at reducere sagsbehandlingstiden foreslår forvaltningen, at udvalget giver forvaltningen mandat til at meddele en administrativ godkendelse af projektforslaget, under forudsætning af, at høringen ikke har medført væsentlige indsigelser eller bemærkninger.

Klima og energi
Omstillingen fra naturgas til fjernvarme er i god tråd med kommunens klimaplan og giver mulighed for at bane vejen for en grøn varmeforsyning.

Økonomi

Værum-Ørum Kraftvarmeværk anmoder om kommunegaranti for investeringer i projektet på 15 mio. kr. Kommunegaranti i lån til kollektiv varmeforsyning belaster ikke kommunens låneramme.

Ansøgning om kommunegaranti behandles af økonomiudvalg og byrådet i særskilt sag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

at projektforslag for fjernvarmeforsyning af Haslund sendes i 4 ugers høring, og

at projektforslaget godkendes administrativt, hvis høringen ikke medfører væsentlige indsigelser eller bemærkninger.

Indstilling:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag:

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Haslund