ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR  FJERNVARMELEVERING

Hent dem som PDF her.
1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Værum-Ørum kraftvarmeværk a.m.b.a., i det følgende kaldet VÆRKET, og ejeren/ejerne af ejendomme der efter eget ønske eller ved tilslutningspligt er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, i det følgende kaldet FORBRUGEREN.

1.2 Bestemmelserne er gældende for leveringsforholdet mellem VÆRKET og FORBRUGEREN. Leveringsforholdet mellem en ejer og dennes lejere er normalt VÆRKET uvedkommende. Et direkte aftagerforhold  om varmeforbrug skal dog etableres, når ejeren/ejerne indgår aftale med VÆRKET herom. Betingelser herfor er, at det omhandlede lejemål har Selvstændig stikledning og selvstændig måler tilhørende VÆRKET, samt at lejeren accepterer, at fjernvarmeleveringen sker i henhold til VÆRKETs leveringsbestemmelser.

1.3 Det retlige forhold mellem VÆRKET og FORBRUGEREN er foruden gennem “Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering” reguleret gennem “Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”.

2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING.

2.1 Såfremt andet ikke er fastsat i den kommunale varmeplan, og såfremt tekniske og økonomiske hensyn ikke er til hinder herfor, kan der etableres fjernvarmeforsyning. VÆRKET afgør i de enkelte tilfælde, om tilslutning kan finde sted.

2.2 Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til VÆRKET af ejeren/ejerne af ejendommen. I områder med tilslutningspligt giver kommunen pålæg om, hvornår  tilslutning senest skal finde sted.

2.3 FORBRUGEREN stiller den fornødne plads til rådighed til brug for etablering af hovedhaner og hovedmålerarrangement m.v. Der må sikres VÆRKET let adgang til måleraflæsning og vedligeholdelse.

2.4 Hvis det er nødvendigt at ændre interne ledninger m.v. på ejendommens område, for at fjernvarmestikledningen kan etableres, skal dette ske på FORBRUGERENS foranledning, og omkostningerne hertil påhviler FORBRUGEREN.

2.5 VÆRKET er efter nærmere aftale berettiget til at føre fjernvarmeledninger gennem ejendommens grund, kælder m.v. til forsyning af ejendommen samt til eventuel forsyning af andre ejendomme, for såvidt der derved ikke skabes væsentlige hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse. VÆRKET etablerer og vedligeholder dette ledningsnet. VÆRKET er ansvarlig for skader, der sker som følge af dette  ledningsnets etablering, drift og vedligeholdelse, hvorfor VÆRKET til enhver tid skal have adgang til at foretage de nødvendige eftersyn og reparationer. Er der tale om væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan VÆRKET anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven.

TILSLUTNINGSAFGIFT

2.6 FORBRUGEREN betaler tilslutningsafgift, jf. VÆRKETs tarif, for at blive tilsluttet varmeforsyningen. Denne afgift skal betales, inden stikledningen etableres.

2.7 Beregning af tilslutningsafgiftens størrelse foretages af VÆRKET. På VÆRKETs foranledning skal FORBRUGEREN meddele de nødvendige oplysninger til brug for beregning af afgifter.

2.8 Såfremt der i ejendommen ønskes foretaget ændringer, som har indflydelse på beregning af tilslutningsafgiften, har FORBRUGEREN pligt til inden ændringen, skriftligt at anmelde dette til VÆRKET. Dette kan i så tilfælde opkræve supplerende tilslutningsafgift. VÆRKET forbeholder sig ret til at foretage en kontrolopmåling.

STIKLEDNING/STIKLEDNINGSAFGIFT

2.9 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som “stikledningen”. Forbrugerens betaling for etablering af stikledningen  fremgår af VÆRKETs tarif. Værket fastsætter stikledningens placering efter aftale med FORBRUGEREN, dog under hensyntagen til tekniske forhold i hoved- eller fordelingsnettet.

2.10 Stikledningen afsluttes umiddelbart inden for ejendommens ydermur med hovedhaner i ejendommens varmerum eller et andet let tilgængeligt rum. Stikledningen incl. hovedhaner etableres, ejes og vedligeholdes af VÆRKET.

2.11 VÆRKET etablerer fælles stikledning til en eller flere ejendomme, såfremt VÆRKET finder det hensigtsmæssigt.

2.12 Giver forhold hos FORBRUGEREN anledning til flytning af stikledningen, udføres arbejdet af VÆRKET for FORBRUGERENS regning (jvf. 2.9 ).

2.13 Hvis en stikledning ved forøget varmebehov bliver for lille, omlægges den af VÆRKET. Udgifterne betales efter samme retningslinier som ved etablering af en ny stikledning.

2.14 VÆRKET har til en hver tid ret til at reparere eller udskifte ledningsnet på forbrugers ejendom. Efter udførte anlægs-og reparationsarbejder foretager VÆRKET retablering i henhold til ” Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”, hvor sådanne forefindes og ellers til samme standard som før arbejdets påbegyndelse.

EJERSKIFTE

2.15 Ejerskifte skal meddeles VÆRKET. I forbindelse med ejerskiftet skal hovedmåleren aflæses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Anmodning herom skal tilgå VÆRKET senest 8 dage før ejerskifte.  Såfremt VÆRKET i stedet anvender selvaflæsning, skal selvaflæsningskort underskrevet af såvel nuværende som fremtidig ejer fremsendes til VÆRKET. Den hidtidige ejer er forpligtet til at betale såvel faste afgifter som forbrugsafgifter efter måler indtil ejerforholdet ophører eller overgår til den nye ejer, jf 6.9. Den hidtidige ejer skal drag omsorg for, at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers forpligtelser overfor
VÆRKET.

2.16 Gældende leveringsbestemmelser, tariffer samt eventuel kontrolbog kan rekvireres på VÆRKET.

UDTRÆDELSESVILKÅR

2.17 Udtrædelse af VÆRKET kan finde sted med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

2.18 På udtrædelsestidspunktet forpligter FORBRUGEREN sig til at betale:

a. Afgifter i henhold til årsopgørelse.

b. Skyldige afgifter.

c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved hoved/fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende VÆRKET.

d. Værkets omkostninger ved eventuel fjernelse af de VÆRKET tilhørende ledninger på FORBRUGERENS ejendom, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører FORBRUGERENS varmeforsyning. Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye forbrugere, kan endvidere kræves:

e. Andel af anlægs-og renoveringsudgifter, der er specificeret i VÆRKETs regnskab-tidligere end 2- årsdagen før udtrædelsestidspunktet, og hvorpå VÆRKET foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som FORBRUGERENS andel af VÆRKETs samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. Forbrugerens andel af VÆRKETs ovennævnte  anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende forbrugers andel af VÆRKETs samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal, rumfang, hedeflade  etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen.

2.19 En udtrædende forbruger har ikke krav på nogen andel af VÆRKETs formue.

2.20 Hvis leveringsforholdet ophører, har VÆRKET efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt ledningernes forbliven  medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan VÆRKET anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven.

2.21 Udtræden kan ikke finde sted de første 5 år fra tidspunktet for tilslutning til forsyningsanlægget.

3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG

3.1 Varmen leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand), med en temperatur, der af VÆRKET kan reguleres såvel efter årstiderne som indenfor døgnet, jf.”Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”.

3.2 Fjernvarmevandet må kun benyttes til cirkulering i ejendommens varmeinstallation. FORBRUGEREN er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning eller spild af fjernvarmevand fra anlægget.

3.3 Ejendommens varmeinstallation (varmeanlæg og vandvarmer resp. varmeveksler) skal dimensioneres, styres, reguleres og overvåges således, at fjernvarmevandet afkøles i henhold til “Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering” og/eller i henhold til de af VÆRKET fastsatte krav.

3.4 FORBRUGEREN er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallation holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering. Såfremt FORBRUGEREN udviser uagtsomhed ved vedligeholdelse  eller pasning af anlægget, således at der derved påføres VÆRKET tab eller ulemper, og FORBRUGEREN ikke efter henstilling retter de påtalte forhold, er VÆRKET berettiget til at bringe forholdene i orden for  FORBRUGERENS regning, og tillige, hvis sikkerhedsmæssige grunde taler herfor, at afbryde fjernvarmeforsyningen, indtil forholdene er bragt i orden.

3.5 Til enhver udførelse af arbejder på ejendommens varmeinstallation skal anvendes firmaer med autorisation som VVS-installatør eller fjernvarmeinstallatør, autoriseret af VÆRKET.

3.6 VÆRKET ‘har pligt til at søge opretholdt en regelmæssig forsyning med fjernvarme til rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand VÆRKET forbeholder sig ret til, så vidt muligt med forudgående varsel, at standse forsyningen for udførelse af nytils lutninger, ledningsændringer og reparationer. Større ledningsarbejder vil så vidt muligt blive udført udenfor den egentlige fyringssæson. Kortvarige, nødvendige  afbrydelser i forbindelse med havari kan foretages uden varsel. I tilfælde af varmeafbrydelse og andre tilfælde af ikke kontraktmæssig levering i forbrugerkøb gælder købelovens regler. Over for erhvervsdrivende er  VÆRKET ikke ansvarlig for driftstab, ej heller for avancetab eller andet direkte tab, med mindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra VÆRKETS side. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne  driftstabsforsikring.

3.7 VÆRKET påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering, opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter, eller andre forhold, som er uden for  VÆRKETs kontrol. VÆRKET fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen.

3.8 Værkets personale er i rimeligt omfang til rådighed for FORBRUGEREN med information om fjernvarmeanlæggets drift og betjening samt påvisning af eventuelle fejl.

3.9 Værkets personale skal, så længe ejendommen er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, mod behørig legitimation, til enhver tid have adgang til alle dele af ejendommens varmeanlæg for eftersyn, trykprøvning,  aflæsning samt afbrydelse.

3.10 FORBRUGEREN er ansvarlig for beskadigelse af VÆRKETs ejendom.

3.11 VÆRKET er til enhver tid berettiget til at ændre leveringskonditioner, f.eks. ændring af tryk og temperatur. som myndighederne foreskriver eller anbefaler. Leveringsændringer skal ske med et for  RBRUGEREN  passende varsel. Såfremt de ovenfor nævnte ændringer vil kræve forandring af installationer tilhørende FORBRUGEREN, påhviler udgifterne hertil denne. Påføres FORBRUGEREN herved urimelige orsyningsforhold eller udgifter, skal denne være berettiget til at udtræde af VÆRKET, uden at der derved skal betales udtrædelsesgodtgørelse eller afbrydelsesomkostninger.

4. TARIFFER

4.1 Afregning af afgifter af enhver art, der indgår som led i fjernvarmeforsyningen, finder sted efter de til enhver tid gældende og til Gas-og Varmeprisudvalget anmeldte tariffer. VÆRKET udarbejder tarifferne  under hensyntagen til Gas-og Varmeprisudvalgets retningslinier om kostægte tariffastsættelse.

4.2 FORBRUGEREN er forpligtet at meddele VÆRKET enhver ændring, der har indflydelse på afregningen.

4.3 VÆRKET er forpligtet til at oplyse FORBRUGEREN om tariffer og om ændringer af disse.

5. MÅLING AF FJERNVARMEFORBRUG

5.1 VÆRKET leverer det for afregning mellem FORBRUGER og værk nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering.

5.2 Hovedmålere ejes og vedligeholdes af VÆRKET. Hovedmålere udskiftes efter nærmere – af VÆRKET – fastsatte regler. VÆRKET er iøvrigt berettiget til at udskifte hovedmålere, når det findes påkrævet.

5.3 Uden VÆRKETs godkendelse må hovedmålere ikke flyttes. De ved hovedmålere og ventiler anbragte plomber må kun brydes af VÆRKETs personale eller af VÆRKET dertil bemyndigede personer.

5.4 Såfremt en FORBRUGER opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette VÆRKET uvedkommende.

5.5 Med henblik på afregningen af fjernvarmeforbruget foretages periodiske aflæsninger af hovedmålere. Værkets personale skal have uhindret adgang til hovedmålere (jf.3.9).

5 .6 På VÆRKETs anmodning skal FORBRUGEREN foretage aflæsning af hovedmålere og indsende aflæsningskort inden for et af VÆRKET fastsat tidsrum.

5.7 Modtager VÆRKET ikke en forbrugers aflæsningskort eller kan aflæsning ikke opnås ved VÆRKETs henvendelse, kan der udstedes regning baseret på et af VÆRKET beregnet forbrug i overensstemmelse med gældende regler herom.

5.8 VÆRKET er berettiget til at opkræve betaling for måleraflæsninger, som rekvireres af FORBRUGEREN, med mindre disse udgifter i henhold til 5.11 skal afholdes af VÆRKET.

5.9 Såfremt der konstateres fejl ved målingen eller klar uoverensstemmelse mellem det af hovedmåleren registrerede og det sandsynlige forbrug, fastsættes forbruget efter de til enhver tid gældende regler for beregnet forbrug og betalingen reguleres i overensstemmelse hermed. Såfremt FORBRUGEREN kan dokumentere, at forbruget har været atypisk i afregningsperioden, tages der hensyn til dette i fastsættelsen af forbruget.

5.10 VÆRKET er til enhver tid berettiget til for egen regning at udføre målerafprøvning, ligesom FORBRUGEREN ved skriftlig henvendelse og mod betaling til VÆRKET kan forlange at få hovedmåleren afprøvet  (jf.5.11).

5.11 Hovedmålere anses at vise rigtigt, når disse ved afprøvning inden for deres måleområde har en maksimal afvigelse, som ikke overskrider de i “Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering” fastsatte maksimalt tilladelige afvigelser for målere og/eller i henhold til de af VÆRKET fastsatte afvigelser. Hvis afvigelsen overskrider disse grænser, afholdes udgiften til såvel måleraflæsning som målerafprøvning af VÆRKET.

5.12 Såfremt FORBRUGEREN har eller burde have formodning om, at måleren er beskadiget, registrerer forkert eller står stille, er FORBRUGEREN forpligtet til omgående at underrette VÆRKET herom.

6.  BETALING M.V.

6.1 Der er betalingspligt for enhver form for fjernvarmelevering. VÆRKET kan udskrive et antal acontoregninger. Antallet af acontoregninger fastsættes af VÆRKET. Hvis forbruget ændrer sig i forhold til  acontofastsættelsen, kan VÆRKET vedtage at ændre de efterfølgende acontoregninger. VÆRKET kan endvidere regulere acontoregninger i takt med omkostningsændringer.

6.2 Endelig afregning af forbruget finder sted senest 6 måneder efter årsaflæsningen.

6.3 Der er betalingspligt for al fjernvarmelevering. Hvis der konstateres et unormalt forbrug forårsaget af en defekt måler, målerstop etc. og dette ikke kan henføres til misbrug eller manglende vedligeholdelse, foretages beregning af forbruget jf. den til enhver tid gældende DFF-vejIedning: Beregning af fjernvarmeforbrug. VÆRKET er berettiget til at kræve betaling for sine meromkostninger til drift og administration som følge af et eventuelt merforbrug.

6.4 Regninger vedrørende varmeforsyning skal betales til den på regningerne anført betalingsdato, men regningerne bør fremsendes så betids, at betalingsfristen overskrider et månedsskifte. Sker betaling senere, er FORBRUGEREN forpligtet at betale restancegebyr og renter, jf den til enhver tid gældende rentelov. Gebyret, der dækker VÆRKETs omkostninger som følge af restancen, skal sammen med eventuelle renter fremgå af regningen.

6.5 Er betaling af det skyldige beløb ikke sket inden for den anførte betalingsfrist, fremsender VÆRKET en erindringsskrivelse, hvoraf det fremgår:
– at betalingsfristen er overskredet, og at der derfor over næste regning vil blive opkrævet det forannævnte restancegebyr og renter,
– at såfremt regningsbeløbet ikke er indbetalt senest 8 dage efter erindringsskrivelsens dato, vil sagen overgå til inkasso, og FORBRUGEREN vil være forpligtet til at betale et inkassogebyr, hvis størrelse fastsættes af VÆRKET,
– at FORBRUGEREN ved skriftlig eller personlig henvendelse til VÆRKET i almindelighed vil kunne træffe aftale om en betalingsordning, der normalt vil forudsætte, at restancen afvikles over højst 3 måneder, og at FORBRUGEREN sideløbende med afdragene betaler eventuelle nye forfaldne regninger rettidigt.

6.6 Hvis FORBRUGEREN ikke inden for den i erindringsskrivelsen anførte frist, har betalt det skyldige beløb eller truffet aftale med VÆRKET om en betalingsordning, eller hvis en således truffet aftale er misligholdt, fremsender VÆRKET en inkassomeddelelse, hvoraf det fremgår, – at den forlængede betalingsfrist er overskredet, og at der derfor vil blive opkrævet det varslede inkassogebyr, samt – at restancen herefter overgår til inkasso, hvilket indebærer, at forsyningen vil blive afbrudt, medmindre restancen betales forinden, eller der stilles sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug, ved bankgaranti,  kautionsforsikring, depositum eller anden tilfredsstillende garanti, f.eks. garanti fra den sociale forvaltning, eller
– at der træffes aftale om en betalingsordning, hvilket dog ikke kan indrømmes, hvis inkassomeddele lsen er foranlediget af misligholdelse af en tidligere aftalt betalingsordning.
– omkostningerne i forbindelse med betalingsordning, inkassobesøg, afbrydelse og retablering af forsyning vil blive pålignet FORBRUGEREN.

6.7 Opfylder FORBRUGEREN ikke de i 6.6 anførte betingelser, er VÆRKET berettiget til ved inkassobesøg hos FORBRUGEREN at afbryde forsyningen, såfremt der ved inkassobesøget ikke opnås betaling af restancen eller stilles sikkerhed for fremtidige leverancer.

6.8 Forsyningen kan genoptages, når
– restancen med påløbne gebyrer, omkostninger vedrørende afbrydelsen og genoplukningen, samt eventuelle renter og omkostninger ved restancens inddrivelse er betalt, eller
– der er stillet sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug (jf.6.6), eller
– der indgås en betalingsordning, hvilket dog kun kan indrømmes, hvis afbrydelsen ikke er sket som følge af misligholdelse af en tidligere indgået betalingsordning.

6.9 Ved ejerskifte hæfter den hidtidige ejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil ejerforholdet ophører, jf.2.15.

7 IKRAFTTRÆDEN OG ÆNDRING AF BESTEMMELSERNE

Nærværende “Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering” er vedtaget af:
VÆRUM-ØRUM KRAFTVARMEVÆRK a.m.b.a
den……………………….1996
og anmeldt til Gas- og Varmeprisudvalget.
7.2 VÆRKET er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne.