Formandens beretning den 11 .10 2018

Referat fra generalforsamlingen.

Dias fra investeringsplan.


Det forgange år, har lige som alle andre år, været farverige og fyldt med masser af hårdt arbejde for både driften og bestyrelsen. Der har været væsentlige overvejelser og drøftelser – men det er vel bare hvad man kan forvente med de projekter, vi snart har afsluttet første etape af, og det projekt vi forhåbentligt snart skal igangsætte.

 

Vi afslutter i talende stund den første etape af tilslutning af Haslund til værket, og måske er der allerede i aften nye fra Haslund med til generalforsamlingen. Det synes jeg virkelig er spændende, at vi i dag er kommet så langt.

 

Status på Haslund

Status på Haslund er, at vi har nedgravet de hoved ledninger til Haslund, som skal lægges. Vi har tilsluttet alle forbrugere på varmeledningen, men flere forbrugere mangler, at få skiftet deres interne anlæg og koblet disse til. Vi har tilsluttet ca. 140 huse pt. alle de nye huse som er opført, eller er ved at blive opført af Birch. Desuden har vi tilkoblet ca. 60 husstande derudover. Nogle aftager varme fra start af, andre er tilkoblet og betaler fast afgift, for så at skifte på et senere tidspunkt.

 

Konklusionen er, at vi med de tilmeldte huse allerede i dag har en rentabel forretning jf. vores budget. Tiden vil så vise, om vi har ramt rigtigt mht. budgettet. Det plejer vi jo, men vi vil rigtig gerne så det ske i virkeligheden. På den måde ligner det meget vores situation med pillefyret, vi kan beregne mange ting – men det er først når den faktiske drift er kørende, at vi kan få et faktuelt syn på sagen. Vi har dog historikken med os. Jeg tror det er 10. gang jeg fremlægger et regnskab på denne generalforsamling, og vi har altid ramt vores budgetter, det tror jeg også denne gang.

 

Målet er selvfølgeligt, at få hele Haslund til at konvertere til fjernvarmen. Men dels skal vi nok have afgjort vores udeståender med HMN (gasselskabet først) dels så tror jeg, at rigtig mange lige vil se, om vi nu kan levere det lovede. Derfor er jeg stadig ret sikker på, at vi i løbet af de næste to år, vil få den tilslutning, som vi ønsker os. Haslund projektet hviler i sig selv, stort set i dag, men hele formålet med projektet var, at det skulle være med til at sænke prisen yderligere, så det satser vi meget på, at det sker.

Hvilke udeståender har vi pt. ift. Haslund

Der er selvfølgelig den verserende sag med HMN. Det er vores advokats vurdering, at vi har en god sag, og de forhold, som HMN klager over, er efter vores overbevisning blevet afklaret i andre lignende sager i 2018, hvor HMN har indtil videre har tabt alle deres klagesager. Vi håber selvfølgelig meget på samme udfald i vores sag. Vi kan forvente en endelig afgørelse fra energiklagenævnet, ultimo 2019.

Nogen vil måske mene, at vi løber en stor risiko ved at lægge rør ned til Haslund med en igangværende klagesag kørende. Men vi har indhentet en objektiv vurdering fra vores advokat, og det er således, at vi har fået en tilladelse fra kommunen, og det er ikke forbudt, at anvende de tilladelser man får. Desuden har HMN ikke bedt om, at klagen skal have opsættende virkning, dvs. vi ikke må arbejde videre mens klagen kører. Derfor er der intet på den baggrund at være bekymret for.

Samtidig har flere huse i Haslund, enten de nye huse eller ældre huse, der ikke er opvarmet med gas, haft behov for varme – og der har bestyrelsen vægtet forsyningen højt. Og derfor har vi igangsat projektet.

Samtidig er det således, at skulle utænkelige ske, at vi taber sagen, er der flere muligheder for at lovliggøre projektet. Det er derfor ikke således, at alle rør skal op mv. det nye energiforlig betyder bl.a. at de indsigelser HMN har kommet med, ikke er relevante efter dette forlig. Uden at blive alt for teknisk, så har naturgas opvarmning nogle urimelige fordele i dag, som forsvinder primo november 2018. Derfor er der overhovedet ingen basis for klagerne.

 

I den forbindelse kan det også nævnes, at samtlige sager hos lodsejerne er afsluttet til alles tilfredshed, undtagen en enkelt. Vi mener dog vi har gjort det vi kan og skal, og derfor tror vi også på, at denne sag løser sig snart.

 

Som jeg startede med at sige, er der nu kommet vand og tryk på rørene. I forbindelse med at der er kommet tryk på rørene og vand i rørene i Haslund har der været nogle problemer. Det er alle udfordringer, der har bund i monteringsfejl og lignende. Fejlene ligger i sin helhed hos vores underleverandører – men det har været op til vores drift, at rette op på fejlene. Det gør vi, og disse ting er på plads. Derfor tilbageholder vi også en andel af betalingen til hovedentreprenøren indtil vi er sikre på, at alt herefter kører som det skal.

 

Desuden er der visse klager over gravearbejdet, og den efterfølgende asfaltering. Vi skal aflevere vej, fortov mv. i den stand hele, den var i, da vi påbegyndte gravearbejdet. Hele Haslund er blevet videofilmet forinden projektet gik i gang, for at sikre evt. bevismateriale i forbindelse med indsigelser eller tvister over gravearbejdet og asfalt. Men der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi har betalt eller skal betale for, at vejen er tilbage i oprindelig stand. Det har vi i øvrigt allerede gjort, som en del af aftalen med Isoplus – og derfor kun i vores interesse, at tingene udbedres som de skal. Det er med i aftalen med Isoplus.

Jeg tror desværre ikke, at det er muligt, at gennemføre så store projekter uden nogen former for problemer, men jeg satser på, at det snart er løst. Vi knokler på vores side på alt. Er det udfordringer eller andet, så ring eller skriv endelig en mail – så skal det nok blive fikset.

 

Selvom Haslund fylder meget lige nu, og især fejlrettelsen i Haslund fylder meget, har vi to store projekter, som vi skal kigge på. Det ene lige nu, det andet vil vi som bestyrelse forfølge henover vinteren.

 

Vi har i løbet af Haslund projektet fået visse tilkendegivelser på, at vi måske skulle overveje, at udvide forsyningsområdet yderligere. Udvidelsen skulle rette sig mod industriområderne på denne side af motorvejen. Det vil sige industriområdet lige bagved Haslund, og det industriområde ved sønder borup, hvor bl.a. DLF Trifolium og Tulip ligger.  Der er regnet på det, og der er økonomi i det, både for os og for industrierne. Det blev hurtigt stort, da Tulip stod overfor en ombygning, og fjernvarmen skulle ind tænkes i dette. Efterfølgende har Tulip ændret planer, og dermed også os – for nu. Vi har heller ikke brug for yderligere slagsmål med HMN, der leverer gas derude. Men over tid, skal det gennemregnes og måske skal vi sætte noget i gang der over tid.

 

Som en udløber af både Haslund og industriområdet, så har vi overvejet hvad vi kan gøre, for at skaffe endnu billigere varme. Alle forudsigelser går på, at både naturgas og træpiller vil stige over tid, og hvordan kan vi holde prisen nede, samtidig med dette.

Langå varmeværk har etableret et solvarmeanlæg på Randersvej erfaringen fra dette anlæg er rigtig gode, og det er derfor oplagt, at overveje opsætning af et sådan anlæg også hos os. Samtidig er det gået sådan, at der i forbindelse med Haslund projektet er opstået en mulighed for at tilkøbe jord i tilknytning til ledningen til Haslund. Vi har derfor ansøgt om, og fået tilladelse til, at opsætte et solfanger anlæg på den pågældende jord. Alle budgetter viser, at vi vil spare betydelige penge allerede nu, og på sigt endnu flere – da priserne på gas og træpiller vil være stigende. Prisen for solvarmen er fast, forstået på den måde, at prisen jo er etableringsomkostningen fordelt over afskrivningsperioden, og derfor er prisen fast, når anlægget er købt og den kan ikke ændre sig (udover afgifter) og alle er enige om, at der ikke kommer afgifter på solvarme. Vi har allerede søgt om en tilladelse til at opsætte solvarmen, og det er fordi, at tilladelsen skulle være på plads inden 1. juli 2018 for at få del i solvarmepuljen på 1,8 mio. kr. Det gode ved denne investering er, at den betaler sig selv med det samme. Dvs. låneudgiften bliver modsvaret af en besparelse på gas og træpiller, så selvom værket forhøjer sin gæld – skal ingen forbrugere betale mere. Tværtimod viser tallene, at hvis vi kan holde anlægsbudgettet (og det kan vi, da vi jo kender budgettet fra langå) så tjener vi ca. 200.000 kr. om året ved at igangsætte projektet. Samtidig får vi 1,8 mio. kr. i engangsbetaling. Det lyder måske mærkeligt – men vi bliver fattigere, hvis vi ikke gør det her. Og det er nu vi skal slå til. så vi igangsætter nu en proces omkring tilbud og hvis tilbuddene ligner budgettet, så vil vi igangsætte projektet. Jeg forventer, at udbudsprocessen igangsættes i oktober/november og hvis de indkomne tilbud holder – så igangsættes byggeriet i december/januar måned.

 

Samtidig vil projektet betyde, at fremtidssikre værket på meget lang sigt. Vi kan udfase den del, der i dag ligger i Jebjerg, hvis det til den tid er fornuftigt.

 

Et nye solvarme anlæg vil blive bygget, så det kan indeholde og udvides med alle de funktioner, vi måtte ønske i fremtiden og med al den plads vi ikke har i dag. Et eksempel kunne være: Det nye energi forlig tilgodeser anvendelsen af varmepumper, de larmer dog betydeligt mere end, vores nuværende værk. Det vil derfor være tvivlsomt, om vi kunne få en tilladelse til at opsætte disse pumper. Det problem vil ikke eksistere det nye sted. Men bare rolig, vi har ingen intentioner om opsætning af varmepumper lige nu, men vi vil ikke afskære os fra nogen muligheder.

 

Vi vil orientere jer alle via nyhedsbrevet om igangsættelse af byggeri mv. samtidig vil vi lave en dedikeret del på hjemmesiden, hvor vi informere jer om alle detaljer, tegninger og fremvisning af, hvor anlægget skal stå, hvordan byggeriet til se ud. Det er klart, at holder priserne ikke vand, jamen så igangsættes projektet ikke. Det er dog således, at der er masser af erfaringer fra sådanne anlæg, og lokale erfaringer fra Langå – så det er fuldstændig kendt teknologi og noget driften allerede i dag er fuldstændig inde i. så jeg nægter at tro på, der kommer overraskelser.

 

Med Haslund projektet og det nye solvarmeprojekt, så er det bestyrelsens opfattelse, at vi kan levere en varmepris på 10.500 i hvert fald de næste 3-5 år. Medmindre vi bliver ramt af uforudsete afgifter vedtaget i folketinget. Det er der ikke mange værker, der i disse tider kan prale af.

 

Det er vel også derfor, at vi i 2018 er indstillet til året fjernvarmepris. Vi er nomineret sammen med 2 andre værker. Tjek vores hjemmeside med link til dansk fjernvarmes hjemmeside.

 

Det er en kæmpe cadeau til både drift, bestyrelse og andelshavere – at vi kan komme i betragtning det er vi stolte over. De andre to nominerede værker har leveret nogle flotte og spektakulære anlæg – og de har i den grad også fortjent nomineringen.

 

Så endnu en gang må jeg indrømme, at det har været en fornøjelse, at arbejde sammen med bestyrelsen og sammen være med til at holde vores lille værk i den rigtige retning. Tak til alle jer der deler foldere ud, det er godt gået af jer.!! I er med til at vi kan holde vores forbrugere nogenlunde orienteret om hvad vi laver.

Jeg vil gerne sige tak til driften (Marianne og Hans Jørgen) for deres indsats. Selvom du Hans Jørgen engang imellem mener vi tager den gode drift for givet, så er det jo grunden for alt det andet vi laver. Tak til revisor for indsatsen, det er rart, at vi kan arbejde så tæt sammen om tingene. Det gør, at udfordringerne bliver noget nemmere, at håndtere.

Så alt i alt går faktisk meget godt i vores lille forening. Det synes jeg godt vi kan være stolte af.