Gældende fra 1. juli 2022

Tarifbladet kan hentes som PDF her: 

TILSLUTNINGSBIDRAG:
(for nye forbrugere)

Fast tilslutningsbidrag                                                     kr. 3.000,00*a
Beløbet dækker anboring på hovedledning, samt
fremføring af stikledning til og med afsluttende
ventilsæt hos forbruger.

Ændring af eksisterende ledning på forbrugers
foranledning faktureres maksimalt til varmeværkets
faktiske omkostninger.

BYGGEMODNINGSBIDRAG:
Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i for-
bindelse med udstykning. Byggemodningsbidragets

størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse
med den enkelte udstykning, men vil maksimalt
udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til
etablering af gadeledninger i udstykningsområdet.

 I øvrigt er Værum-Ørum Kraftvarmeværks vedtægter,
almindelige og tekniske bestemmelser gældende.

 *a   Forudsætter at man overdrager Co2 besparelsen

til varmeværket.

TAKSTER FOR ÅRLIGE UDGIFTER

FORBRUGSBIDRAG pr. MWh                                             kr.      906,25

 ABONNEMENTSBIDRAG pr. måler                              kr.   1.250,00

Tilbagebetaling af underdækning tidligere år       kr.   1.875,00

 FAST BIDRAG:

Fra     0 – 100 m² iflg. BBR                                 kr         77,50
Fra 101 – 130 m² iflg. BBR                                 kr.          2,50
Fra 131 – 180 m² iflg. BBR                                  kr.          1,88
Fra 181 – 200 m² iflg. BBR                                 kr.          1,25

Storforbruger over 75 MWh/årligt: Ingen fast bidrag.

A conto betales 10 gange årlig. Juni og juli er betalingsfrie.

Forfaldsdag og sidste rettidig indbetalingsdag er den 1. hverdag i måneden.
Overskrides betalingsfristen tillægges renter med diskontoen + 2 pct. p.a. og gebyr pr. rykker i henhold til nedenstående takster.

ANDRE GEBYRER

Målerafprøvning…………………………………………….       kr.  1.150,00
Rykkerskrivelse……………………………………………….       kr.     100,00*
Inkassomeddelse…..……..………………………………..      kr.     100,00*
Lukkebesøg.……………………………………………………..      kr.     375,00*
Genoplukning inden for normal åbningstid…     kr.     468,75
Gebyr for manglende selvaflæsning………………     kr.     337,50
Selvaflæsningkort, rykker……………………………..…     kr.       81,25

Efter 2. henvendelse tages der stilling til lukning og overgivelse af
sagen til advokat.

Såfremt varmeværket selv ønsker måler afprøvet, er afprøvning gratis.

Alle foran nævnte priser indeholder 25 % moms. Dog er andre
gebyrer markeret med * uden moms.