TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

 

Hent dem som PDF her.

 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Værum-Ørum Kraftvarmeværk, i det følgende benævnt værket, er gældende for projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til værkets ledningsnet, samt for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer.

Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt forbrugeren.

Aftalegrundlaget mellem værket og forbrugeren er fastlagt gennem såvel ”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering” som nærværende “Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”.

Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation.

 

 1. Etablering af fjernvarmetilslutning

2.1 Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til værket af ejeren af ejendommen eller en af ejeren bemyndiget person med oplysninger om ejendommens størrelse/varmeeffektbehov og beliggenhed.

2.2 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som “stikledningen”.

2.3 Ved nybygninger placeres stikledningen efter nærværende “Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”.

 

 1. Udførelse af installationsarbejde.

3.1 Arbejder på ejendommens varmeinstallation skal udføres af firmaer med autorisation

som vvs-installatør i henhold til lov nr. 25o af 8. juni 1978, med ændring ved lov nr. 93 af 27. december 1991 eller en af værk en autoriseret fjernvarmeinstallatør.

3.2 Varmeinstallationer, der tilsluttes værkets ledningsnet, skal projekteres og udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder, samt de krav der er indeholdt i værkets almindelige og tekniske leverings- bestemmelser, jf. 5.2.

Er installationerne ikke projekteret og udført i overensstemmelse med ovenstående kan værket kræve de pågældende installationer ændret. Sker dette ikke, er værket af sikkerhedsmæssige grunde berettiget til at nægte installationerne tilsluttet.

3.3 Såfremt der installeres komponenter, som i forhold til værkets driftsbestemmelser (se afsnit 11) kræver andre tryk- eller temperaturforhold, er værket ikke forpligtet til at ændre sine forhold.

 

 1. Etablering af måleudstyr.

Værket udleverer til installatøren måleudstyr og/eller passtykke.

Værket meddeler installatøren målerens placering.

 

 1. Projektering og udførelse af varmeinstallationen.

5.1 Dimensioneringsgrundlag

Varmeinstallationer dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 65 °C. og en afkøling af fjernvarmevandet på mindst 30 °C. ved minus 12 °C. udetemperatur.

Brugsvandsanlæg dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 60 °C. og en afkøling på mindst 30 °C.

5.2 Projektering og udførelse

Enhver varmeinstallation skal projekteres og udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

På udgivelsestidspunktet er endvidere følgende bestemmelser gældende på området:

 

Nærværende “Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”

DFF vejledning- Brugerinstallationer

Bygningsreglementerne

Dansk Ingeniørforenings “Regler for beregning af bygningers varmetab”. (DS418)

Dansk Ingeniørforenings “Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medie”. (DS469)

Dansk Ingeniørforenings” Norm for termisk isolering af tekniske installationer”. (DS452)

Arbejdstilsynets “Forskrifter for fyrede varmtvandsanlæg” og “Forskrifter for ufyrede varmtvandsanlæg”.

 

 1. Tilslutningsarrangement

Tilslutningsarrangementet dvs. forbindelsen mellem fjernvarmens hovedventiler og ejendommens varmeanlæg skal udføres så enkelt og overskueligt som muligt efter aftale med værket.

Tilslutningsarrangementet skal som minimum være udstyret med følgende:

 

Mulighed for måling af temperaturer til og fra såvel rumopvarmning som brugs­vandsanlæg.

Ventiler for separat afspærring af rumopvarmningsanlæg og brugsvandsanlæg.

Plads til måler med ventiler således placeret, at målerskifte kan foretages med et minimum af vandtab.

 

Snavssamler ved tilgang til anlæg og foran måler.

Unions eller flangesamlinger, således at tilslutningsarrangementet kan skilles fra fjernvarmenettet uden overskæring af rør.

Plomberbare stutse og ventiler for aftapning og trykprøvning af anlæg.

 

 1. Interne rørledninger.

7.1Interne rørledninger skal udføres i overensstemmelse med. Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medie. (DS 469)

Medierørerne skal have en mekanisk styrke og holdbarhed, som tilgodeser de maksimalt forekommende tryk og temperaturer.

Stålrør kan samles med gevindsamlinger, svejsesamlinger eller flangesamlinger. Kobberrør kan samles ved hårdlodning eller klemringsfittings. Plastrør samles med preskoblinger eller klemringsfittings.

Skjulte, ikke udskiftelige anlægsdele skal være vedligeholdelsesfrie og have en bestandighed og funktionsstabilitet, der svarer til de bygningsdele, hvori de er indbygget.

Skjulte rørledninger i stål må kun samles ved svejsning skjulte kobberrør må kun samles ved hårdlodning. Der må ikke anvendes samlinger i skjulte plastledninger.

 

Interne rørledninger i jord mellem bygninger skal, ved direkte fjernvarmetilslutning (uden varmeveksler), udføres i prærør i samme type eller tilsvarende kvalitet som fjernvarmestikledningen.

7.2 Rørledninger skal monteres på en sådan måde, at der er mulighed for ekspansions-bevægelser samt for udluftning og aftapning i fornødent omfang.

Aftapninger skal forsynes med prop eller slutmuffe med kæde.

 

 1. Specielle anlæg.

8.1 Tilslutning af specielle anlæg, f.eks. svømmebade, procesvarmeanlæg, gartnerier

samt virksomheder med et særligt stort behov for varmt brugsvand og/eller ventilation, skal i hvert enkelt tilfælde aftales nærmere med værket.

 

 1. Isolering.

9.1 I henhold til Bygningsreglementet skal varmeinstallationer, herunder rørledninger

og beholdere isoleres mod varmetab efter ” Dansk Ingeniørforenings norm for termisk isolering af tekniske installationer”.

 

 1. Trykprøvning og idriftsættelse.

10.1 Enhver ny-tilslutning eller udvidelse af en varmeinstallation, der tilsluttes direkte,
skal af installatøren trykprøves inden tilslutning til værket

Samlinger på rørledninger må ikke isoleres, indmures eller på anden måde tildækkes før trykprøve er foretaget.

10.2 Prøvetrykket skal generelt være mindst 1,5 gange det højest forekommende tryk (dynamisk + statisk) i værkets forsyningsledninger. I øvrigt skal arbejdstilsynets til enhver tid gældende forskrifter om trykprøvning følges.

10.3 Trykket i forsyningsledningerne kan stige til 7 bar.

Prøvetrykket skal derfor for varmeinstallationer der tilsluttes direkte, generelt være mindst 10 bar.

10.4 Trykprøve foretages i overværelse af en repræsentant fra værket Såfremt denne i forbindelse med trykprøven bliver bekendt med fejl og mangler i øvrigt ved varmeinstallationen, er repræsentanten forpligtet at påtale disse. Med værkets overværelse af trykprøve påtager værket sig i øvrigt intet ansvar for varmeinstallationen, ud over det ansvar, man kan ifalde, efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Ejendommens tilslutning til værket er betinget af, at påtalte fejl og mangler er udbedret.

 

Inden idriftsættelse eller efter reparationsarbejder på en varmeinstallation, skal denne grundigt gennemskylles. Påfyldning og idriftsættelse af varmeinstallationen bør normalt ske med fjernvarmevand gennem fremløbsledningen.

Det påhviler installatøren i forbindelse med afleveringen at sørge for en omhyggelig indregulering af varmeinstallationen, således at optimal afkøling

af fjernvarmevandet opnås, og at instruere forbrugeren i varmeinstallationens drift.

Efterfølgende, f.eks. ved ejerskifte etc., er det værkets opgave at informere forbrugeren om varmeinstallationens drift.

 

 1. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer.

11.1 Varmeenergien leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand), med en fremløbstemperatur, der af værket reguleres efter klimatiske forhold (udetemperatur vindstyrke), varierende mellem 60 °C og 85 °C i hovedledningsnettet.

Fremløbstemperaturen i en ejendom kan være lavere end ovennævnte temperaturer, når vandgennemstrømningen i stikledningen er lille.

11.2 Fjernvarmevandet skal afkøles således, at gennemsnitsafkølingen over et forbrugs-år ikke er mindre end 35 C og at returtemperaturen ikke overstiger 40 °C.

Såfremt denne afkøling eller returtemperatur ikke opnås, er værket berettiget

til at opkræve betaling for sine ekstraomkostninger, jf. den til enhver tid gældende

tarif.

11.3 Værket har pligt til at levere den varmeeffekt, der er abonneret på, jf. pkt. 2.1 og 11.1, med et differenstryk målt under drift på hovedledningen på mindst 0,5 bar.

Trykket i fremløbsledningen på hovedledningen vil maksimalt være 7 bar.

 

11.4 Ejendommens varmeinstallation skal dimensioneres i henhold til de af værket fastsatte krav jf. 5.1.

 

11-5 Vedligeholdelse af hovedhaner foretages af værket. I tilfælde af brand, rørbrud eller lignende skal begge haner lukkes, og aftapningshanerne på varmeinstallationen skal åbnes. Hovedhanerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede.

 

11.6 Ved reparation og vedligeholdelse af ejendommens varmeinstallation må aftapning af værkets fjernvarmevand kun foretages af installatøren efter aftale med værket.

11.7 Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation afhjælpes af forbrugerens installatør for forbrugerens regning.

 

 1. Måling af fjernvarmeforbrug.

Værket leverer det for afregning mellem forbrugeren og værket nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering.

Måleudstyret ejes og vedligeholdes af værket og udskiftes efter regler fastsat af værket

Ved energimålere tilsluttet 220V- nettet betaler forbrugeren elforbruget.

Såfremt forbrugeren opsætter bi-målere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette værket uvedkommende.

 

12.3 Måleudstyret og dettes placering, må ikke ændres uden værkets godkendelse. De ved målere og ventiler anbragte plomber må kun brydes af værkets personale eller af værket bemyndigede personer.

Foretages der indgreb mod måler eller plomber, og dette medfører tvivl om målingens korrekthed, annulleres målingen, og værket beregner forbruget. Indgreb kan medføre, at der indgives politianmeldelse.

 

12.4 Værket har ret til at flytte måleudstyret, hvis det anses for nødvendigt. Omkostningerne ved flytningen afholdes af værket

Ønsker forbrugeren måleren flyttet, skal flytningen godkendes af værket Udgiften til flytningen betales i så fald af forbrugeren.

 

12.5 Ved tvivl om målerens korrekte visning, er værket berettiget til for egen regning at afprøve måleren.

Forbrugeren kan ved skriftlig henvendelse og mod betaling til værket forlange at få måleren afprøvet. Hvis den ved afprøvningen konstaterede måleafvigelse er større end de fastsatte grænser, afholdes samtlige omkostninger i forbindelse med

måleafprøvningen af værket.

Måleren anses for at vise rigtigt, når denne ved afprøvning i en akkrediteret prøvestand har en relativ måleafvigelse, som er mindre end eller lig med de af myndighederne til enhver tid fastsatte grænser for målerafvigelser.

 

 

Nærværende “Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering” er vedtaget af: VÆRUM-ØRUM KRA FT VARME VÆRK a.m.b.a.

I 1996

og anmeldt til Gas- og Varmeprisudvalget.

VÆRKET er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne.

Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a. Borgergade 6 8870 Langå