Generalforsamling 22/10 2013

Fremmødt 27 stemmeberettigede andelshavere.

Der serveres kaffe, the og boller m. pålæg.

 1. Valg af dirigent: Karl-Heinz Boserup
 • Konstaterede at generalforsamlingen er lovligt varslet.

 

 1. Formandens beretning, se her
 • Ingen kommentarer til beretningen, godkendt.

 

 1. Revideret årsregnskab fremlægges og godkendes.
 • Regnskabet blev godkendt, Thilde Pedersen spurgte til diverse driftsudgifter og tilgodehavender. Fik accepterede svar på disse.

 

 1. Forslag fra bestyrelsen:
 • Der er ingen forslag.

 

 1. Indkomne forslag:
 • Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.

 

 1. Budget for indeværende drifts-år fremlægges for godkendelse: Godkendt!
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er: Søren Broch:

Søren Nielsen:                    Udtrådt.

Brian Sørensen:                  Genvalgt.

Ole Bloch:                           Nyvalgt.

 1. Suppleant 1:  Karl-Heinz Boserup

Suppleant 2:  Rene Koch Nielsen

 1. Valg af revisor: Dansk revision Randers genvalgt
 1. Eventuelt: Ingen punkter herunder

 

Konstituering:

Formand:      Morten Bøhm

Næstfmd.:     Brian Sørensen

Best. Medlemmer: Søren Broch, Hanne Gregersen, Ole Bloch

Suppleant 1:  Karl-Heinz Boserup

Suppleant 2: Rene Krogh Nielsen

Underskrifter:

.

Formandens beretning oktober 2013

For et års siden var vi igennem en rigtig hurtig generalforsamling. Vi havde jo ikke så meget at snakke om, da vi allerede  vedtaget etableringen af vores biomassefyr.

I oktober sidste år, havde vi endnu ikke fundet en leverandør – valget faldt på Weiss fra Hadsund. Formentlig det firma i Danmark der har mest ekspertise i biomassefyr til varmeværker. Og lad mig allerede nu sige, at valget af leverandør endnu ikke har ærgret os. Udover at Weiss var betydelig billigere end alle andre, har den efterfølgende periode også vist at vi arbejder godt sammen om at løse at de ting, som opstår hen ad vejen i sådan en proces. Men som sagt Fyret blev bestilt primo november og kontrakten underskrevet. Ifølge kontrakten skulle fyret leveres i uge 8. fyret var opsat i uge 7 og har siden uge 8 mere eller mindre kørt fuld drift. Der har således ikke været nogen nævneværdige udfordringer med driften af fyret. Eneste mislys er – ja en lille mislyd. Vi har haft lidt udfordringer med støjniveauet. Flere af uhensigstmæssighederne er klaret, der er dog enkelte ting vi mangler at få helt styr på. Heldigvis er løsningerne og dialogen mellem naboerne og værket foregået i en god løsningsorienteret tone. Også selvom vi ikke er kommet helt i mål endnu.

Det nye fyr kunne besigtiges her sidst i august md. Hvor vi holdt åbent hus. Vi fik pølser, øl og vand sponseret af Weiss, der har leveret fyret, så det kostede os ingenting. Til gengæld fik rigtig mange mulighed for at se værket, både den gamle del og det nye fyr. Vi havde omkring 100-120 besøgende på dagen, og det var faktisk en god dag. Der var både brugere og ikke-brugere. Vi havde bevidst valgt at invitere så mange som muligt, så alle kunne få syn for sagen.

Hvad har det nye fyr så betydet. Det har konkret betydet, at vi allerede 4 mdr. efter installation har kunnet sætte prisen ned med 2200 pr. husstand. Det fremgår af det budget som skal godkendes på et af de senere punkter. Var vi blevet på gassen havde vi hævet prisen med 4.000 kr. så allerede viser det det nye fyr sin berettigelse. Det betyder også at vi fremadrettet kan se frem til lavere priser end hvis vi var fortsat med Gas. Vi har låst pillekontrakten som er med DLG de næste 4 år. Så vi har fuld sikkerhed for prisen – undtagen endnu ikke vedtagede skatter og afgifter.

Som I nok har kunnet se af dagspressen, så barsler regeringen med en forsyningssikkerhedsafgift. For god orden skyld, er den jo ikke vedtaget endnu. Og jeg tror faktisk ikke den bliver vedtaget i den form, der nu foreligger. MEN med det som ligger pt. vil et gennemsnitskunde hos fjernvarmeværker kunne se frem til en årlig stigning i 2015 på 1400 kr. det er selvfølgelig træls at vi som varmeværk bruger så meget energi og tid på at skaffe billigere varme, og så tager det politikkerne 2 sekunder, at slå os tilbage til start. Men selvom stigningen kommer, så har vi stadig sparet penge i forhold til gassen, og vi får stadig vores store besparelse på omkring 6.000 kr. når vi 1. juli 2015 er færdige med lånet. Så selvom der kommer flere afgifter til, så har vi stadig noget at se frem til. Uden at vi her i aften skal diskutere politik eller skattepolitik, så må jeg sige at det eneste glædelige ved det nuværende forslag det er, at ALLE skal betale. Tidligere har det været koncentreret omkring se små og mellemstore varmeværker, og det er da glædeligt, at det ikke kun er os – men også de varmeformer vi ”konkurrere” imod der nu skal til at betale. Tidligere har vi jo betalt deres andele.

Udover fyret og priserne omkring det, arbejder Randers kommune og Verdo med planer om at Verdo skal overtage de mindre varmeværker – så forskellen i varmepriser bliver minimeret. Processen mellem kommunen og Verdo har varet i flere år. Nu er vi så også blevet involveret og har skullet melde tilbage om vi var interesseret i videre snakke. Jeg har meldt tilbage, at det er vi. Ikke sådan forstået at vi er gået ind i nogle forhandlinger, men jeg mener ikke, at vi som ansvarlig bestyrelse kan sige hverken ja eller nej til noget som helst før vi kender de vilkår vi tilbydes. Første møde jeg har deltaget i er her primo oktober 2013. og jeg ved ikke lige hvornår man tænker de næste møder. Men heldigvis betyder det nye fyr, at vi ikke behøver indgå nogen aftaler, eller har vanvittigt travlt. Med de prisudsigter vi har pt. kommer vi i 2015 til at være på niveau med Verdo, og en evt. sammenlægning ligger ikke tættere på – så vi har heldigvis ikke travlt. Så vi har tiden til at arbejde for os og ikke under tidspres som nogle af de andre værker.

Når vi har et endeligt tilbud, så vil vi fremlægge det for jer og ligge det til afstemning. Men uden at foruddiskontere noget som helst. Så var Verdo med til at give tilbud på biomassefyret og var meget dyrere end det tilbud vi valgte at gå med. Derudover gav Verdo tilbud på vores træpiller og også her var de klart ikke konkurrence dygtige. Og i forbindelse med genforhandling af vores aftaler om administration af værket har Verdo tidligere afgivet tilbud som ikke var i nærheden af de aftaler vi har i dag. Derfor er jeg noget usikker på om det er en god ide….men igen lad os se det endelige før vi bestemmer os.

I forbindelse med det nye biomasse fyr, har vi fået foretaget en undersøgelse af vores ledningsnet. Ideen var at vurdere hvorvidt der skulle ske nogle investeringer i forbindelse det nye fyr, så vi får det maksimale ud af de nye muligheder. Rapporten viste, at vores ledningsnet er overdimensioneret mellem byerne. Det medfører et vist tab, men giver også en mulighed for, at få koblet nye forbrugere på, og dermed øge kunde grundlaget. Konklusionen på rapporten var 2 ting, for det første få flere kunder på (vi har jo nogle oliefyret huse, som er oplagte) – hvis vi alligevel graver ned omkring vores stik – så lige tjekke om de skal udskiftes. Der er jo ikke meget nyt i det. Tværtimod. Men det er faktisk også rigtig meget. For det slår en pind igennem alle rygter om dårlige rør og alt mulig andet.

Som I forhåbentligt kan høre så har biomassefyret i den grad givet os nye muligheder. Det åbner både på kort og lang sigt mulighed for lavere priser. Samtidig giver det os som bestyrelse nogle muligheder for at planlægge ud fra et langtid perspektiv – og det gør det altså lidt nemmere at drive varmeværket bedst muligt – og dermed give billigere priser til glæde for os alle sammen. Det har faktisk også betydet at vi indtil videre har fået 1 ny kunde. Hvilket i min optik er fantastisk at nogen kan se ideen i varmeværket, i stedet for at tilmelding sker via tvang. Jeg synes det varsler den rigtige retning for os.

Vi har i det løbende år brugt rigtig meget tid på værket og ikke mindst det nye biomasse fyr. Vi har dog også fundet tid til at udsende lidt nyhedsbreve, og jeg håber I føler jer godt informeret. Det kan selvfølgelig kun lade sig gøre fordi der er nogen der håndtere vores hjemmeside, og at der er nogen der går en tur rundt i byerne og omdeler nyhedsbrevene. Tusind tak for det.

Også mange tak til bestyrelsen for arbejdet i det forgange år – endnu en gang synes jeg vi har knoklet og løftet værket endnu en tak… tak for jeres indsats.

Også tak til revisor og administrationen for samarbejdet. Jeg synes det har været et godt år.