Generalforsamling 27/10 2015

Fremmødt 19 stemmeberettigede andelshavere, i Værum forsamlingshus.

Der serveres kaffe, the og boller m. pålæg.

 1. Valg af dirigent: Søren Nielsen, Væth
 • Konstaterede at generalforsamlingen er lovligt varslet.

 

 1. Formandens beretning, Se her
 • Ingen kommentarer til beretningen, godkendt.

 

 1. Revideret årsregnskab fremlægges og godkendes.
 • Regnskabet blev fremlagt af Erik (Dansk revision) og godkendt.

 

 1. Forslag til investeringer fra bestyrelsen:
 • Der er ingen forslag.

 

 1. Indkomne forslag:
 • Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.

 

 1. Budget for indeværende drifts-år fremlægges for godkendelse: Godkendt!
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er: Søren Broch:

Brian Sørensen:                  Genvalgt.

Ole Bloch:                           Genvalgt.

 1. Suppleant 1:  Rene Koch Nielsen

Suppleant 2:  Ingen

 1. Valg af revisor: Dansk revision Randers genvalgt.
 1. Eventuelt: Ingen punkter herunder.

 

Konstituering:

Formand:                            Morten Bøhm

Næstfmd.:                           Brian Sørensen

Best. Medlemmer:             Søren Broch, Hanne Gregersen, Ole Bloch

Suppleant 1:                        Rene Krogh Nielsen

Suppleant 2:                        Ingen.

Underskrifter:

.

Formandens beretning 2015

Jeg har glædet mig rigtig meget til denne beretning. Faktisk har jeg glædet mig i flere år lige til i aften. Det handler selvfølgelig om at vi i år har færdigbetalt vores etableringslån, og at vi dermed er færdige med en af de største økonomiske poster i regnskabet. Jeg ved godt at denne beretning skal handle om det foregående år, i stedet for det regnskabsår vi er godt i gang med – men det skal ikke afholde mig fra at glæde mig over at etableringslånet nu er væk ……

Det betyder også, at vi i det budget i bliver bedt om at godkende under et af de næste punkter, betyder, at et gennemsnitshus i vores varmeområde betaler i snit ca. 13.500 kr.

Jeg bruger normalt ikke tid på at snakke om andre værker, eller sammenligne med andre værker. Vi har sådan set rigeligt i at holde øje med os selv. Men fakta er, at vi ligger væsentlig under gennemsnittet i Danmark og markant bedre end andre varmeværker i området. Sammenligner vi med mindre værker med samme forudsætninger som vores – så er vi rent prismæssigt endnu bedre stillet. Det er faktisk ret godt klaret af et værk med vores forudsætninger.

Ser jeg tilbage på den rejse værket og bestyrelsen har været på, siden jeg kom til i 2008 – så har vi formået at nedsætte vores varmepris hvert eneste år, uden undtagelse. Vi har formået at nedsætte den gennemsnitlige varmepris fra ca. 31.500 til 13.500 i dag. Det svarer til at hver husstand har fået forbedret husstands indkomsten med ca 18.000 kr. efter skat. det er ganske mange penge og det synes jeg vi skal have lov til at være stolte af. De 18.000 skyldes dels 5.000 for lånet. Det skyldes ca. 5.000 kr. fsva. Træpille fyret. De sidste penge er kommet via effektiviseringer på driften. Det synes jeg faktisk er ganske opsigtsvækkende.

Det betyder også, at vi er ved at komme derned, at så meget mere, er der heller ikke at finde.  Men det beviser vel en gang for alle, at vores værk er både veldrevet og vel vedligeholdt. Man kan ikke levere sådanne prisnedsættelser uden at værkets installationer er i god stand.

Ser vi på fremtiden, så er der ingen grund til at tro, at der er forhold på værket – der skulle betyde, at vi ikke kan holde prisen. Vi har sikret vores træpille pris i et par år endnu, og vi har en løbende udskiftning/vedlligehold af værket.

Når vi nu er ved budgettet og prisen kan jeg som en service meddelelse fortælle, at vi fra 1. november bliver nødt til at nedsætte prisen med yderligere 2.500 pr. husstand. Jeg regner med, at revisor redegøre nærmere for hvorfor ved fremlæggelsen af budgettet. Men jeg vil bare endnu en gang glæde mig over vores varmepris. Som i indeværende år, så vil ligge på lige under 11.000 kr. pr husstand. Men ved næste budget år, så skulle prisen ligge fast omkring de 13.500 hvert år.

De eneste ting, der kan ændre prisen væsentligt er politiske ændringer af de, omverden vi lever i pt. desværre ser det ud til, at der kunne komme lidt skyer i horisonten på den konto. Der skal laves en ny aftale omkring el produktion. Den gamle aftale udløber i 2017 og kommer der ikke noget andet, så vil det betyde, at prisen stiger med 4.000 i samtlige kraftvarmeværker i Danmark. Samtidig har der været barslet med andre revisionsregler. Jeg skal ikke belemre jer med detaljerne, for de er ikke forståelige. Men bliver det en realitet stiger vores udgifter til revisor og andre rådgivere formentlig med det dobbelte af i dag.

Det viser bare hvor vigtigt det er, at bestyrelsen hele tiden holder sig orienteret om nye tiltag, der kan medvirke nedsættelse af prisen, da politiske vinde hurtigt kan sætte os under pres.

Det forgangne år – blev også året hvor flest blev tilsluttet værket siden værket blev etableret. Der er tilkoblet 8 nye husstande i år, og der er lavet aftaler med flere nybyggerier om tilkobling, når husene er færdige. Det er rigtig vigtig med nye kunder, da det koster det samme at drive værket, hvadenten vi er 200 eller 300 – så næsten da.

Samtidig har vi en tro på, at vi kan koble væsentlig flere på uden at vi skal lave meget mere varme, og kan vi det, er det overskud hver eneste gang, der kommer nye forbrugere til.

Med den pris, som værket køre med, ærgrer det mig, at der stadig er mange forbrugere, som stadig bruger meget træ som alternativ varme. Hvis alle bruger 10% mere varme, så kan vi formentlig hive varmen ud af rørene, uden at det koster ekstra produktion. Dermed kommer der et overskud på 10% på bundlinien, som vi så bruger til at sætte varmeprisen ned med. Så brug noget varme – skab noget flow i rørene –lad være med at spare på varmen, lad være med at bruge brændeovn mv. det er langt det bedste for værkets drift. Det koster os næsten ingenting.

Vi har i det forgange år, haft mindre projekt kørende, og vi har fået tilskud fra en pulje i region midt for at afsøge mulighederne for optimering af samarbejde med andre værker. Pt. viser rapporten, at det nuværende niveau er det rette, og at der ikke økonomi i udvikle samarbejdet pt. det er jo altid rart at vide, at tingene ikke kan gøres bedre, end de er pt.

Desuden har vi haft eksterne konsulenter til et vurdere, hvorvidt vi kan tjene på at investere i en el varmepumpe. Ideen var, at med gas, piller og el som potentielle opvarmningskilder, så kan vi flytte produktionen mod den form, der var mest gunstigt, og dermed bedst sikret mod tilfældige afgiftsstigninger. Men undersøgelserne viste at det endnu ikke en god investering. Igen er det rart med en bekræftelse på, at det vi gør, ikke kan gøres bedre pt.

Til gengæld ideer til optimering andre stedet på kedlen. Hvilket betyder, at vi kan klare os udelukkende med træpillerne. Og det er de små justeringer giver nu de løbende forbedringer

Det næste projekt vi skal arbejde med, er flow i rør, trykket og hvor meget varme vi kan hive ud af den mængde vand vi cirkulerer. Som jeg sagde før, er en stor del af løsningen et øget forbrug skabt af flere nye forbrugere men det kan måske også være andre ting – det kunne være trykket i rørene, opdeling af nettet mv. Det kommer tiden til at vise, desuden vil vi gerne vil have gennemgået pumper mv. for energi effektivitet

Som I kan høre, er der nok at se til. Også selvom vi kan glæde os over nogle rigtig fornuftige priser.

Jeg vil gerne sige tak til den øvrige bestyrelse og til vores drifts personel for et godt samarbejde – det har været en fornøjelse som altid.