Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Download pdf kopi her

§ 1

Navn og hjemsted

1.1.  Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

1.2.  Selskabets hjemsted er Langå Kommune.

§ 2

Formål og forsyningsområde

2.1.  Selskabets formål er at etablere kraftvarmeanlæg og gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Værum, Væth og Jebjerg, samt at sælge elproduktionen for på bedste og billigste måde at sikre fjernvarmeforsyning, eventuelt i samarbejde med andre energiselskaber.

2.2.   Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til såvel tek­niske som økonomiske forhold. Ved fastsættelse af forsy­ningsområdet skal den til enhver tid gældende kommune­plan og varmeplan respekteres.

§ 3

Andelshaverne

3.1   Andelslshaver kan optages en fysisk eller juridisk person såfremt denne er:

a.       Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.

b.       Ejer af en ejerlejlighed, når denne har egen hovedmåler tilhørende selskabet.

c.       Ejer af en bygning på lejet grund.

d.       En ejerlejligheds, andelsbolig-, almennyttig bolig forening eller ejer af en udlejningsejendom, der somfælles facilitet har den selvstændige direkte til-
slutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler
tilhørende selskabet.

3.2  Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme.

Andelshaverne skal respektere selskabets gældende ved­tægter og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almin­delige og tekniske leveringsbestemmelser – der fastsæt­ter vilkår for levering af fjernvarme.

3.3   Levering til ikke-andelshavere kan ske på leveringsvil­kår, der svarer til de for andelshavere gældende.

3.4   Brug af brændeovn, der ikke er tilsluttet det vandbårne system samt solvarme til brugsvand tillades.

3.5   Når særlige forhold gør sig gældende f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen ind­gå særaftaler med hensyn til tilslutning og varmeleve­ring.

§ 4

Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

4.1   I forhold til trediemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den andelshaveren pålignede tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelsha­veren ikke personligt.

4.2   Andelshavere, som er tilmeldt i tegningsperioden, skal betale 100,- kr i tilslutningsafgift. Senere indmeldelse kan ske ved betaling af tilslutningsafgift i henhold til tilslutningstakst udarbejdet af selskabets bestyrelse.

4.3  Selskabets årlige omkostninger beregnes og fordeles ef­ter en af bestyrelsen udarbejdet tarif.

§ 5

Udtrædelsesvilkår

5.1   Udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivnin­gen og offentlige myndigheders beslutninger.

5.2  På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

a.  Afgifter i henhold til årsopgørelse.

b.  Eventuelt skyldige afgifter.

c.  Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.

d.  Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene ved­rører den udtrædendes varmeforsyning.

Endvidere kan bestyrelsen foranledige opkrævet:

e.   Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er god­kendt af generalforsamlingen tidligere end 2-års dagen for udtrædelsestidspunktet,  og  hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgif ter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de af­skrivninger, der har været indregnet i priserne.

Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivning beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrede tilslutnings værdi i regnskabsåret inden opsigelsen.

5.3  En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.

5.4   Ledninger, der tilfører naboejendomme varme, fjernes ikke, og den udtrædende er forpligtet til efter forlangen­de fra selskabet at lade selskabet tinglyse sædvanlig deklaration om sådanne ledningers fortsatte beliggenhed, eftersyn og reparation.

5.5  Udtræden kan ikke finde sted de første 5 år fra tidspunktet for tilslutning til  forsyningsanlægget.

§ 6

Deklaration

6.1   En andelshaver er forpligtet til på bestyrelsens forlangende at lade tinglyse:

a. deklaration om fjernvarmeforsyning i overensstem­melse med selskabets vedtægter eller leverings-bestemmelser.

b – deklaration om ledninger,  der fores gennem andels­haverens ejendom til forsyning af andre ejendomme.

Deklarationerne tinglyses servitutstiftende på den til­sluttede ejendom efter de regler, som bestyrelsen til enhver tid måtte fastsætte.

Tinglysningen bekostes af selskabet. Selskabets besty­relse er påtaleberettiget.

§ 7

Generalforsamling

7.1  Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

7.2  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgan­gen af oktober måned, første gang i oktober måned 1996.

7.3  Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter be­styrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

7.4   Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde :

1.   Valg af dirigenent.

2.   Beretning for det forløbne regnskabsår.

3.   Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkend­else.

4.   Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.

5.   Indkomne forslag fra andelshaverne.

6.   Budget for indeværende driftsår fremlægges.

7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8.   Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9.   Valg af revisor.

10. Eventuelt.

7.5  På generalforsamlinger har hver andelshaver een stemme for hver tilslutning, der opfylder betingelserne i S 3, stk. a-d.

7.6  Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive flere end to stemmer yderligere ved fuldmagt.

7.7   Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelsha­veren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i re­stance.

7.8   Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.

7.9   Ved vedtægtsændringer samt den ekstraordinære general­forsamling, hvor den endelige igangsætning skal til af­stemning kræves, at mindst halvdelen af selskabets an­delshavere er repræsenteret på generalforsamlingen og endvidere, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsam­lingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede an­delshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal af­holdes senest 4 uger efter datoen for første generalfor­samling, og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

7.10  Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbesty­relsen.

7.11  Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage så­danne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendi­ge på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for så­danne ændringer.

7.12  Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære general­forsamling, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde se­nest 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

7.13  Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før ge­neralforsamlingen.

7.14   Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når be­styrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær gene­ralforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagel­sen af skriftligt ønske herom.

§ 8

Bestyrelsen

8.1   Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer. Det tilstræbes, at der vælges mindst medlem af hver af de tre byer (Værum-Væth-Jebjerg) Derudover vælges 2 medlemmer ved stemmeflerhed uanset bopæl. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.

8.2  I den periode, hvor der gives kommunegaranti for lån, kan kommunalbestyrelsen udover de 5 medlemmer udpege et bestyrelsesmedlem. Dette medlem kan når som helst ud­skiftes af kommunalbestyrelsen. Indtil aflevering af værket har fundet sted, deltager suppleanterne som fuldgyldige bestyrelsesmedlemmer.

8.3  I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer og i lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. Første gang udpeges de ud­trædende medlemmer ved lodtrækning. På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mi­ster sin v                    algbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det nuværende medlem frem til det tidspunkt den udtrædende er valgt. Suppleanter kan deltage i alle bestyrelsesmøder uden stemmeret og modtager dagsorden og mødereferat.

8.4  Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver eller myndig person fra dennes husstand, som har stemmeret. Andelshavere jfr. 3.1.d. er valgbar til bestyrelsen ved et medlem af andelshavernes bestyrelse. Generalforsamlingen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

§ 9

Selskabets ledelse

9.1  Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med for­mand, næstformand og eventuel kasserer.

9.2  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens be­slutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stem­merne lige, er formandens stemme afgørende.

9.3   Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets pro­tokol, der føres som en beslutningsprotokol.

9.4  Bestyrelsen skal udsende meddelelse til alle forbrugere ved ændring af drift, takster eller priser med redegørelse for årsag til ændringen.

9.5  Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelses­forhold, vederlag m.v.

9.6  Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrø­rende selskabet.

9.7   Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt be­styrelsen, som fungerer i henhold til forretningsorde­nen. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine befø­jelser til forretningsudvalget.

9.8  Selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf af 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal væ­re formanden eller fungerende formand.

9.9   Bestyrelsen kan meddele prokura, dog til mindst 2 perso­ner i foreningen.

§ 10

Regnskab og revision

10.1  Selskabets regnskabsår er 1.  juli til 30.  juni.1. regnskabsår går til 30. juni 1996.   Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivning­ens bestemmelser og god    regnskabsskik.

10.2   Regnskabet revideres af en revisor, som opfylder de afmyndighederne stillede krav for autorisation af sådan virksomhed.

§ 11

Selskabets opløsning

11.1   Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

11.2  Når der består kommunal garanti for selskabets gældsfor­pligtelser, kan opløsning af selskabet kun ske med kom­munens samtykke.

11.3  Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalfor­samlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller fle­re likvidatorer til at forestå opløsningen.

11.4   Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 10.november 2008