Invitation til

orienterende møde om fremtidig varmeforsyning i Haslund

tirsdag den 8. november kl. 19.00

i selskabslokalet på Ulvehøj 

 

Baggrund for mødet

Individuel naturgas og oliefyr udgør i dag opvarmning i langt den største del af husstandene i Haslund.

Naturgasfyrene er etableret på et tidspunkt, så det i de kommende år vil kræve en betydelig udskiftning. Vedr. oliefyr siger lovgivningen, at der fra 2016 ikke må installeres oliefyr i eksisterende eller nye huse i områder med fjernvarme som alternativ.

 

Værum-Ørum Kraftvarmeværk har i løbet af de sidste otte år udviklet sig fra at være et af de dyreste barmarksværker til i dag at ligge som landets 10. billigste værk. Værket kan med en mindre ombygning levere varme til omkring 250 nye forbrugere til en pris magen til den, værkets nuværende andelshavere betaler.

 

Evt. fremtidig varmeforsyning i Haslund

Tekniske undersøgelser viser, at der intet er i vejen for at værket kan levere varme til Haslund. Det eksisterende ledningsnet er i orden, og det er muligt at etablere en hovedleding fra Værum til Haslund. Randers Kommune er orienteret om henvendelsen og har på dette indledende stadie ingen indsigelser mod, at Værum-Ørum Kraftvarmeværk bliver leverandør af fjernvarme til Haslund.

Værket skiftede i 2013 fra naturgas til biomasse, men har gasmotoren stående standby. Derved garanteres den nødvendige forsyningssikkerhed, som også vil gælde ved en evt. varmeforsyning til Haslund.

 

Priserne

Varmeprisen: Fremover skønnes varmeprisen for et gennemsnitshus på 130 kvm. og et årsforbrug 18,1 MWh at ligge på 10.500 kr. (mod 32.000 kr. i 2008). I år er prisen dog midlertidig nedsat til 8.500 kr.

Udviklingen skyldes bl.a. kraftige ændringer i indkøbspolitikken, samarbejde med andre værker, etableringslån betalt ud, skift til biomasse samt løbende optimering af værket driftsøkonomisk. Alt sammen uden værket har fået del i de såkaldte redningspakker til barmarksværkerne.

Tilslutningspris: Normalt er tilslutningsprisen 15.500 kr. pr. husstand. Men værket har permanent nedsat prisen til 3.000 kr. og derved øget antallet af nye forbrugere kraftigt. Det betyder, at overskudsvarmen udnyttes meget bedre, og prisen holdes tilsvarende nede.

Storkundeordning: Forbrugere med mere end 75 MWh/årligt betaler ikke det faste bidrag.

 

Den videre procedure

På mødet vil bestyrelsen gøre rede for muligheden for at forsyne Haslund med fjernvarme. Kun hvis der tilkendegives en overvejende interesse for planen, vil bestyrelsen gå videre med arbejdet og på et senere møde fremlægge det konkrete projekt til vedtagelse.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Værum-Ørum Kraftvarmeværk

 

Formand

Morten Bøhm
Væth

tlf. 72 38 98 51

formand@vokv.dk

Næstformand

Brian Sørensen
Jebjerg

tlf. 86 44 55 45

nformand@vokv.dk

Web-administrator

Ole Bloch
Værum

tlf. 86 44 55 78

web@vokv.dk

Medlem

Søren Broch
Værum

tlf. 28 44 46 11

Medlem

Hanne Gregersen
Værum

tlf. 86 44 50 95

Suppleant

Rene Koch Nielsen
Værum

tlf. 20 70 58 88

Suppleant

Søren Nielsen
Væth

tlf. 24 43 90 92 

   

Se i øvrigt mere på www.vokv.dk